Na co gmina wyda pieniądze w 2012 r.?

0

Na co gmina wyda pieniądze w 2012 r.?

Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej przyjęto budżet gminy Paczków na 2012 r. Mimo, że uchwała w tej sprawie została zaakceptowana jednomyślnie nie zabrakło wokół niej kontrowersji.

Na co gmina wyda pieniądze w 2012 r.?Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej przyjęto budżet gminy Paczków na 2012 r. Mimo, że uchwała w tej sprawie została zaakceptowana jednomyślnie nie zabrakło wokół niej kontrowersji.

Dochody gminy w bieżącym roku zaplanowano na łączną kwotę 32,8 mln zł. Prognozowane wydatki osiągną poziom 31,8 mln, z czego nieco ponad 2 mln zł stanowić będą wydatki majątkowe. Przewidywana nadwyżka budżetu w kwocie ponad 1 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Największą część budżetu pochłoną wydatki na oświatę – gmina przeznaczy na nie ponad 14,77 mln zł, z czego m.in. 6,74 mln zł na szkoły podstawowe, 3,12 mln zł na przedszkola, 4,50 mln zł na gimnazja.

Znaczna część zaplanowanych wydatków – 5,67 mln zł – będzie wydatkowana na realizację zadań związanych z opieką społeczną. Administracja publiczna pochłonie z kolei ponad 3,43 mln zł.

2,85 mln zł zostanie przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Największą kwotę z tej puli przewidziano dla domów kultury (1,4 mln zł) oraz na wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją rewitalizacji. Ponad 1 mln zł gmina przeznaczy na gospodarkę komunalną.

Niemal 700 tys. zł zaplanowano na sport i kulturę fizyczną, z czego 386 tys. zł pochłoną wydatki na obiekty sportowe, a 300 tys. zł dotacje dla klubów sportowych. Na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową gmina wyda 521 tys. zł, na ochronę zdrowia 253 tys. zł, a na transport i łączność jedynie 125 tys. zł. Obsługa długu publicznego uszczupli budżet o kolejne 595 tys. zł.

Największymi zadaniami inwestycyjnymi gminy w 2012 r. będzie kontynuacja rewitalizacji (838 tys. zł), remont domów kultury w Dziewiętlicach i Trzeboszowicach (797 tys. zł) oraz budowa targowiska miejskiego (150 tys. zł).

W fazie opracowywania planu finansowego gminy szereg wniosków do budżetu przedstawił Klub Radnych „Horyzont”. Zrzeszeni w nim radni wnosili m.in. o zabezpieczenie środków na remonty obiektów zabytkowych oraz na przeniesienie centrum obsługi monitoringu z siedziby Straży Miejskiej na Komisariat Policji. Taki zabieg pozwoliłby na całodobową obserwację obrazu z kamer. W chwili obecnej monitoring obsługiwany jest jedynie w godzinach pracy strażników miejskich, a w porze nocnej praktycznie nie spełnia swojej funkcji. Jednocześnie radni “Horyzontu” wnieśli o rozpoczęcie kilkuletniego programu rozbudowy miejskiego monitoringu i coroczne zabezpieczanie na ten cel środków w podobnej kwocie. Ich zdaniem  program powinien objąć swoim zasięgiem obszar położony w obrębie murów obronnych oraz okalających je parków, by poprawić poziom bezpieczeństwa w centrum i ochronić przed dewastacją inwestycje rewitalizacyjne.

Radni „Horyzontu” złożyli również wniosek o wyznaczenie kompetentnej osoby odpowiedzialnej za informowanie mieszkańców (w tym wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, stowarzyszeń) o możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych m.in. na remonty obiektów zabytkowych czy założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej. W założeniu wnioskodawców osoba taka powinna pełnić stałe dyżury, podczas których mieszkańcy mogliby zasięgać informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania oraz uzyskać fachową pomoc związaną z kwestiami formalnymi, m.in. przy wypełnianiu wniosków.

Co ciekawe wnioski do budżetu złożone przez „Horyzont”, zyskały poparcie wszystkich radnych i powtórzono je w formie wniosków komisji budżetu i oświaty. Ostatecznie zostały one uwzględnione w tegorocznym planie finansowym i prawdopodobnie doczekają się realizacji. Dodatkowo burmistrz zobowiązał się, że osoba odpowiedzialna za informowanie mieszkańców o dostępnych źródłach finansowania zostanie powołana w ramach środków, którymi dysponuje Urząd, bez konieczności zwiększania wydatków na administrację.

Na posiedzeniu wspólnym komisji oświaty i budżetu radni z obu stron doszli również do porozumienia w kwestii placów zabaw i wypracowali w tej sprawie wspólne wnioski, które następnie zostały wprowadzone do budżetu w formie autopoprawki. Już w 2012 r. ze środków profilaktyki antyalkoholowej ma zostać wykonane nowe ogrodzenie placu zabaw przy ul. Staszica oraz sporządzona dokumentacja pod budowę nowego placu zabaw na terenie dawnej strzelnicy, naprzeciw budynku ZUKiM. Radni doszli także do porozumienia w sprawie przeznaczenia środków na wykonanie dokumentacji gruntownej modernizacji przyszkolnego boiska w Trzeboszowicach.

Mimo, że “Horyzont” miał liczne zastrzeżenia do przedłożonego projektu budżetu postanowił zagłosować za jego przyjęciem, uznając go za wynik kompromisu. Przemówiło za tym głównie ujęcie w planie wydatków większości złożonych przez Klub wniosków, a także symboliczne zmiejszenie wydatków na administrację poprzez obniżenie o 50% kwoty przeznaczonej na promocję gminy, która zdaniem radnych “Horyzontu” mogłaby zostać znacznie efektywniej spożytkowana. Członkowie “Horyzontu” wnioskowali o to już w ubiegłym roku. Radni podkreślali też, że mają nadzieję, iż kilka spraw uda się zmienić jeszcze w trakcie roku. 

Kontrowersje wśród radnych opozycji wzbudziło przede wszystkim zmniejszenie wydatków na utrzymanie i remonty dróg. Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami środki z wprowadzonej niedawno opłaty parkingowej miały przyczynić się do poprawy stanu gminnych dróg. Jak się okazało później, w przedłożonym przez burmistrza projekcie budżetu na 2012 r. nie tylko nie znalazły się większe środki na drogi, ale kwota przeznaczona na ten cel została drastycznie pomniejszona w stosunku do roku poprzedniego. Ostatecznie na zakup usług remontowych w tegorocznym budżecie przewidziano jedynie… 26 tys. zł.

Sprzeciw wywołała także zaplanowana kwota na dotacje dla klubów sportowych. W tegorocznym budżecie dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy przewidziano 300 tys. zł. Znając stosunek pozostałych radnych do kwestii finansowania sportu, członkowie “Horyzontu” zaproponowali jedynie symboliczne zmniejszenie zaplanowanej kwoty o 5% (tj. o 15 tys. zł) i przeznaczenie jej na doposażenie jednego z placów zabaw. Jak podkreślali radni “Horyzontu” drużyny funkcjonujące w ościennej gminie Otmuchów osiągają porównywalne wyniki przy znacznie mniejszych nakładach finansowych. Taka argumentacja nie przekonała pozostałych członków Rady i wniosek został odrzucony stosunkiem głosów 5 “za”, 1 wstrzymujący, 8 “przeciw”.

 

 

Planowane wydatki budżetu
Prognozowane dochody budżetu
 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply