Radni rozpoczęli pracę

0

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

 

Tymi słowami, potwierdzonymi stwierdzeniem „Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg” nowowybrani paczkowscy radni VI kadencji oficjalnie rozpoczęli sprawowanie swojego mandatu.

 

Przed złożeniem przysięgi, inauguracyjną sesję, która odbyła się 2 grudnia w sali posiedzień miejskiego ratusza, zgodnie z tradycją otworzył przewodniczący Rady mijającej kadencji, który po krótkim wprowadzeniu przekazał symboliczny łańcuch i prawo tymczasowego przewodzenia obradom najstarszemu radnemu – Zdzisławowi Michaelowi.

Zasadniczym punktem pierwszego posiedzenia, oprócz zaprzysiężenia, był wybór nowego przewodniczącego, jego zastępców oraz przewodniczących poszczególnych komisji stałych.

W wyniku tajnego głosowania, stosunkiem głosów 11 “za”, 2 “przeciw”, przewodniczącym paczkowskiej Rady wybrany został Zdzisław Michael, w poprzedniej kadencji pełniący funkcję wiceprzewodniczącego.

Na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej zaproponowane zostały cztery kandydatury. Grupa sześciu nowych radnych (J. Kalisz, M. Kupczak, W. Kurowska, B. Małochleb, S. Sroka, P. Tetłak) wystawiła na to stanowisko panie: Bożenę Małochleb oraz Jolantę Kalisz. Pozostała część Rady poparła kandydaturę pana Jarosława Soszka i pani Wiesławy Nowakowskiej.

Każda kandydatura była głosowana osobo, tj. radni w przypadku każdej osoby głosowali czy są “za”, “przeciw”, czy wstrzymują się od głosu. W głosowaniu nie mogli wziąć udziału ci, których kandydaturę przegłosowywano w danym momencie. W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi zostali: pan Jarosław Soszek i pani Wiesława Nowakowska.

W następnej kolejności pod głosowanie poddano wybór przewodniczących czterech komisji stałych. Pierwsze głosowanie dotyczyło Komisji Rewizyjnej, na  przewodniczącego której, wspomniana wcześniej grupa sześciu nowych radnych, zaproponowała kandydaturę Przemysława Tetłaka. Pozostała część Rady wystawiła na to stanowisko panią Eugenię Romańczyk, która uzyskując poparcie siedmiu radnych została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Na przewodniczącego kolejnej komisji – Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami zostały zgłoszone dwie kandydatury. “Nowi” poparli panią Wiesławę Kurowską, “starzy” pana Władysława Krótkiewicza, sprawującego tę funkcję przez dwie ostatnie kadencje. Podobnie jak w poprzednim przypadku kandydaci uzyskali kolejno 5 i 7 głosów “za”. W tej sytuacji przewodniczącym po raz kolejny został radny Krótkiewicz.

Rada wykazała się całkowitą jednomyślnością w przypadku głosowania na stanowisko szefa Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – wszyscy obecni radni poparli kandydaturę pani Stanisławy Sroki.

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w wyniku zaistnienia patowej sytuacji w momencie wstrzymania się od głosu przewodniczącego Rady i rezygnacji z kandydowania przez panią Katarzynę Motykę, został popierany przez “nowych” Marek Kupczak. 

 

Kolejna sesja paczkowskiej Rady Miejskiej odbyła się 13 grudnia. Relacja już w najbliższą niedzielę. Przepraszamy za opóźnienie.

foto: Paczkow24.pl i UM

{loadposition adsense1}

Leave a Reply