„Trójka”, budżet i rewitalizacja – 41. sesja Rady Miejskiej

0

Sytuacja w Szkole Podstawowej nr 3 oraz budżet gminy na 2010 rok – tym dwóm kwestiom paczkowscy radni poświęcili najwięcej czasu na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, która odbyła się 29 grudnia. Co prawda od sesji minęły już trzy tygodnie (znów musimy winą za to opóźnienie obarczyć problemy z wprowadzeniem nowej wersji strony), ale poruszane na niej sprawy były tak istotne, że nie sposób ich pominąć w na łamach naszego serwisu.

Co słychać w „trójce”?

Kwestię Szkoły Podstawowej nr 3 na ostatniej sesji można by streścić w kilku słowach: nie będziemy nikogo odwoływać na podstawie anonimów – taki wniosek można wyciągnąć zarówno z wypowiedzi przedstawicieli kuratorium oświaty, które relacjonował burmistrz jak i z wypowiedzi samego burmistrza, która jednocześnie może posłużyć za podsumowanie tego, co zostało powiedziane na temat PSP 3:

Jeżeli chodzi o zarzuty moje względem zarządzania,  to są takie, że to jest jeden z lepszych dyrektorów, ponieważ tylko tam dyrektor dostosował sieć nauczycieli  do finansów jakie otrzymuje. Tylko tam  5 osób, których nie musiał, bo mógł przetrzymać jak wszyscy inni przetrzymali, zostały zwolnione. Natomiast jeśli chodzi o jakieś morale i inne rzeczy,  to ja nie podejmuję się oceny postawy pana dyrektora. Jeżeli chodzi o inne działania oszczędnościowe, to jest  z reguły pierwszy dyrektor, który podejmował jakieś działania, dlatego tak jesteśmy na rozdrożu, bo faktycznie nie ma innego dyrektora,  na którego byłoby tyle anonimów z drugiej strony, bo to jest jedyny dyrektor, na którego się ktoś skarży. (…) Dopóki nie będzie żadnego pisma podpisanego, to my nie będziemy nikogo na podstawie anonimów odwoływać .

Burmistrz potwierdził także m.in. zakończenie kontroli w tej placówce, która jak stwierdził wykazała co prawda nieprawidłowości, jednak „jedynie” związane z dysponowaniem środkami Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W kwestii słynnych już ławek, burmistrz powiedział, że dyrektor nie jest zobligowany tego robić, ale w najbliższym czasie dostarczy kosztorys powykonawczy i jak stwierdził „niejasności (w tej sprawie – przyp. red.) wynikają tylko i wyłącznie z tego, że ktoś nam napisał jakiś tam anonim i nikt nam tego nie potwierdził.”

Z dokumentu pokontrolnego, do którego dotarliśmy wynika jednak, że kontrola przeprowadzona w szkole wykazała nieco więcej niż tylko nieprawidłowości związane z Funduszem Świadczeń Socjalnych i niepotwierdzone niejasności wynikające z anonimów. W dokumencie można przeczytać m.in. o:

– niezewidencjonowaniu faktur otrzymanych z Fabryki Ceramiki Budowlanej „Jopek” (co stanowi o odpowiedzialności z art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.”),

-niezewidencjonowaniu nowo wybudowanych ławek w ewidencji środków trwałych PSP nr 3 (co stanowi o odpowiedzialności z art. 77 ustawy o rachunkowości „Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: 1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, 2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych – podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.)

– niesprawdzaniu przez dyrektora rachunków pod względem merytorycznym.

W dokumencie pokontrolnym znalazł się też wniosek zobowiązujący dyrektora do podjęcia odpowiednich działań i poinformowaniu o tym w ciągu 14 dni.  Z tego, co udało nam się ustalić nieprawidłowości zostały już usunięte.

Podczas sesji potwierdzona została także informacja, że dyrektor na radzie rodziców mówił o innej kwocie (co do kosztu ławek), a inna kwota widniała później na umowie. Burmistrz dodał jednak, że tej umowy nie podpisywał dyrektor tylko Rada Rodziców, która jak stwierdził „miała przecież prawo jej nie podpisywać”…

W kwestii wyciętych drzew okazało się, że co prawda ich liczba się zgadza, ale zostały wycięte nie te, które były do tego przeznaczone. Jak powiedział burmistrz odpowiedzialnością za oznaczenie drzew został obarczony przez dyrektora konserwator, który tę czynność wykonywał i który się również do tego przyzanał. W tym miejscu warto przytoczyć wypowiedź radnego Krótkiewicza:

Ja uważam że konserwator musiał wziąć na siebie winę, bo co miał zrobić?Jeżeliby nie wziął winy, to by został zwolniony. Tak samo nauczyciele też i inni pracownicy „trójki” nie powiedzą głośno, bo wszyscy się jednak boją zwolnień z pracy, bo taka prawda, są zastraszani przez pana dyrektora.”

Jak się okazuje do urzędu dotarła też decyzja w sprawie nałożenia kary za wycinkę drzew bez zgody w wysokości, bagatela, 170 tys. złotych. Co prawda pieniądze zostaną wpłacone przez gminę do własnej kasy z przeznaczeniem na ochronę środowiska, ale niesmak jednak pozostaje…

Z tego, co udało nam się ustalić, na początku stycznia w budynku Domu Kultury odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi i rodzicami w sprawie sytuacji w PSP nr 3. Niestety do tej pory nie wiemy, jaki jest efekt tego spotkania. Protokół z niego miał zostać przekazany burmistrzowi, ale mimo prośby o jego udostępnienie do tej pory nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Będziemy starać się informować Państwa na bieżąco w miarę pojawiania się nowych informacji.

Budżet przyjęty

Główny punktem grudniowej sesji było jednak przyjęcie uchwały budżetowej. Plan finansowy gminy na 2010 rok ustalił dochody na kwotę 33,8 mln złotych, a wydatki na kwotę 36,5 mln złotych. Tegoroczna dziura budżetowa wyniesie prawie 2,8 mln złotych i zostanie „załatana” przychodami z kredytów i pożyczek. Tym, co zapewne najbardziej Państwa zainteresuje są zaplanowane na ten rok inwestycje – trzeba przyznać, że zapowiada się ich sporo. Wydatki majątkowe w 2010 roku osiągną poziom prawie 8,9 mln złotych. Zdecydowanie najdroższą inwestycją będzie kontynuowana modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej. Na ten cel w budżecie przewidziano ponad 6,4 mln złotych z czego większość pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Drugą co do wielkości inwestycją będzie budowa obiektu sportowego Orlik 2012 – 636 tys. złotych (drugie tyle dołoży Urząd Marszałkowski oraz Skarb Państwa). Do sporych inwestycji należeć też będzie przebudowa drogi gminnej w Kamienicy (207 tys. zł), projekt „Opolska eSzkoła” (200 tys. zł) oraz wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę stacji uzdatniana wody (159 tys. zł). No i… rozbiórka starych i budowa nowych trybun oraz oświetlenie stadionu miejskiego – 100 tys. złotych. Zdajemy sobie sprawę, że trybuny miejskiej „areny” są w opłakanym stanie, ale czy nie ma bardziej naglących spraw, na które można by wydać 100 tysięcy złotych? Gminnych dróg, na których można zgubić zawieszenie jest sporo, a i estetyka niektórych miejsc (które wpływają na wizerunek miasta bardziej niż stadion) pozostawia sporo do życzenia…

Inwestycje gminy Paczków na rok 2010

Rewitalizacja

Wszystko wskazuje także na to, że Paczków, a przynajmniej fragment jego zabytkowej części mogą już wkrótce odzyskać dawany blask, a to za sprawą programu rewitalizacji realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013. Okazało się, że koszt rewitalizacji wież bramnych i ich podświetlenia, który pierwotnie przewidziano będzie niższy. Dlatego, aby w pełni wykorzystać przyznaną kwotę dotacji władze przymierzają się także do zagospodarowania skweru przy ulicy Staszica i budowy parkingu przy ulicy Kościelnej. Ten drugi pomysł wzbudził wśród radnych sporo kontrowersji (o tym już wkrótce w osobnym artykule). Cała rewitalizacja ma w sumie objąć przygotowanie ścieżki edukacyjnej, podświetlenie murów, wież i ratusza, wykonanie nowego oświetlenia w parkach, remont ratusza (stolarka okienna i elewacja) oraz remont trzech wież bramnych.

Uchwały, uchwały…

Radni przyjęli także kilka istotnych uchwał m.in. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających, a także w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprócz tego, dokonano też zmian wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Wraz z przyjęciem uchwały koszt zajęcia metra kwadratowego chodnika lub zatoczki wzrósł do 4zł, jezdni do 50% szerokości do 5zł, a jezdni powyżej 50% szerokości do 7zł. W związku z koniecznością aktualizacji co cztery lata przyjęto też „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Paczków na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Paczków na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016”. Radni przyjęli również uchwałę na mocy której gmina przystąpi do programu „Opolska eSzkoła – szkołą ku przyszłości”.

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w ciągu kilku najbliższych dni.

{loadposition adsense1}.

Leave a Reply